Roskilde maj 2015

Projekter til fremme af bidrag til genopbygning af et økologisk landbrugserhverv og produktion i de kurdisk befriede områder omkring Kobané i det nordlige Syrien.

Formål:
  I samarbejde med kanton myndighederne, at opbygge og udvikle en økologisk landbrugs skole i Kobane kantonnen, som skal drives af kantonnen. At kantonnen bl.a gennem landbrugsskolen kan fremme sine landbrugspolitiske målsætninger, herunder bistand til og udvikling af kooperative/andels ejede og kollektive driftsformer, som integrerer jordens udnyttelse i den samfundsmæssige opbygning og udvikling, gennem samarbejde mellem landmænd landbrugsskole og myndigheder.  At fremme og udvikle landbrugsproduktionen i området, med så moderne og effektive metoder, som muligt. At bidrage til omlægning af Kobanes landbrug til økologisk drift. At bidrage til opbygning og udvikling af den nødvendige landbrugs teknologi og materiel. At fremme uddannelsen af især unge landmænd i området, men måske også ældre etablerede landmænd i moderne økologiske landbrugsmetoder og dyrehold. På sigt, at bidrage til udvikling af en alsidig landbrugs faglig rådgivnings funktion overfor opbygningen og driften af kooperative/andelsbaserede landbrugsformer i det lokale område.

Perspektiv: at denne første landbrugsskole, kan komme til at virke som inspirator for opbygning og udvikling af andre landbrugsskoler i de kurdisk befriede områder.

Metode: Der rettes henvendelse til de relevante Kurdiske myndigheder i området omkring Kubane om hvilke behov for landbrugsmæssige initiativer, der er mest relevante i den nuværende situation sat i relation til den nuværende genopbygning. Der udsendes en mindre delegation af økologisk landbrugsfaglige personer fra Danmark, som vises rundt i de relevante landbrugs områder ved Kubane, sammen med landbrugsfaglige deltagere fra de Kurdiske myndigheder og lokale landmænd. Der bør etableres et grundigt landbrugs fagligt grundlag, med studie af jordbundsforhold, vejr og klimatiske forholde, især vedr. regn og årstids variationer i forhold til afgrødevalg og traditionelle dyrehold, samt viden om det nuværende maskinelle teknologiske niveau og befolkningens landbrugsmæssige erfaringer, kundskaber og kultur, for at kunne vurdere, hvilken form for hjælp og udvikling der er mest hensigtsmæssig. Det er især vigtigt at vide om dyrehold traditionelt holdes, som en slags normade afgræsning i naturen eller om jord og klimaforhold tillader fold drift.

Der kan derefter, udvikles en plan for opbygning af de forskellige elementer som landbrugsskolen kan bestå af, over en beskrevet tidshorisont. Det er ikke sikkert, at alle dele af perspektiverne for udviklingen af den nødvendige brede og dybde i undervisningen kan etableres fra starten. Der skal derfor i samarbejde med de kurdiske myndigheder/ Reconstruction Board of Kobanê  prioriteres en rækkefølge for, hvilke af de beskrevne muligheder der kan etableres i de forskellige etaper, i sammenhæng med den tilgængelige finansiering.
Der arbejdes i den første fase, efter besøget fra Danmark med beskrivelse og etablering af de nødvendige finansierings kilder, samt opbygningen af de nødvendige samarbejdsrelationer mellem relevante Danske aktører og Danske myndigheder og Kurdiske myndigheder og lokale landbrugs organisationer/ enkelt personer.

Uddybning:
Projektet går ud på at bidrage til opbygning af:

 1. De fysiske rammer/en skole bygning for undervisning af et antal landbrugs elever igennem f.eks 6 mdr, samt etablere evt. kortere specifikke ”efteruddanelses kurser” for ældre etablerede landmænd på f.eks 3-5 dage, eller 1-2 uger, hvor myndighederne stiller de nødvendige vikarer til rådighed som erstatning for landmandens arbejdskraft under kursus forløbet.
 2. Opbygge en lille maskinstation på skolen. Indkøb af et passende antal af de vigtigste landbrugs maskiner og materiel, som evt. også kan bruges til udlejning til landbrug i området. Samt et mindre reparations værksted til vedligeholdelse af skolens landbrugsmaskiner og materiel, samt bygninger.
 3. Etablerer stalde til forskellige husdyr racer. Staldene skal bl.a have adgang til et passende område med åbne jord tilligende.
 4. indkøb af et passende antal husdyr til rationel undervisningsbrug.
 5. Etablering af et lille skole slagteri og et lille skole mejeri.
 6. opstart af et passende antal forsøgs marker,
 7. udvikling af undervisnings materialer indenfor dyrehold, jordbrugs teknik, maskinteknik, alsidige og effektiv økologiske dyrkningsmetoder, evt. ernæring, samt udvikling af andelsbaserede/kooperative landbrugs former – demokrati og samarbejde mellem myndigheder og landbrug.
 8. ansættelse af et passende antal lærer til undervisning i dyrehold, maskinteknik, alsidige og effektiv økologiske dyrkningsmetoder, evt. ernæring, samt udvikling af andelsbaserede/kooperative landbrugs former – demokrati og samarbejde mellem myndigheder og landbrug.
 9. Optagelse af et passende antal unge elever på længerevarende ophold, samt ældre etablerede landmænd på kortere kurser.
 10. At skolen i samarbejde med de lokale myndigheder og lokale landmænd i området kan få en fremmende effekt på opstart af en rationel økologisk landbrugsproduktion i hele området, som et væsentligt element i genopbygningen og udvikling i de Kurdiske områder, samt sideløbende styrke opbygningen og udviklingen af landbrugs kooperativer, andels mejeri/slagterier, samt kollektive samarbejdsformer mellem landbrugene og mellem landbrug og myndigheder.

I tilknytning til driften af skolen etableres der et udvekslings program mellem ”Den økologiske landbrugsskole på Kalø” i Danmark og landbrugsskolen i Kobane både for studerende og til opstart og evt. efter uddannelse af lærekræfter.

Punkt 1, bygninger:
Der udpeges i samarbejde med myndighederne i området en passende bygning, med tilhørende jord tilligende, som enten via renovering eller ombygning, kan forventes at kunne opfylde de beskrevne behov for det påtænkte elev antal. Det kunne  være formålstjenstligt, hvis der er mulighed for fremtidige udvidelses muligheder. Elektricitets forsyningen kunne på et senere tidspunkt omlægges til vedvarende energi, via et særligt projekt for opsætning af solceller til El. Skolen skulle bidrage til uddanelse af et antal unge landmænd.

Punkt 2, maskinstation:
Der etablere en mindre maskinstation, med et vist antal små traktorer med tilhørende økologisk egnede landbrugs redskaber til drift af skolens jord. Anvendelse af maskiner og redskaber indgår i undervisningen af eleverne og de etablerede landmænd. Men maskinerne kunne evt. også lejes ud til brug for de marker, udenfor skolens områder, der indgår i genopbygningsplanerne vedr. tilvejebringelse af økologiske føde vare. Derved ville skolen kunne blive et omdrejningspunkt for den nødvendige mekanisering af landbruget på det niveau der er muligt. I forbindelse med maskin-stationen opbygges et lille værksted, hvor eleverne ved at vedligeholde de erhvervede maskiner og redskaber bibringes færdigheder i rationel vedligeholdelse. Værkstedet kunne ledes af en uddannet mekaniker/smed med viden om landbrugs maskiner og der kunne her holdes kurser i svejsning, motorlærer, diesel systemer mm. for både unge elever og ældre landmænd.

Punkt 3, stalde:
Der etableres hen ad vejen et antal stalde til brug for undervisningen og en mindre produktion af fødevarer. Det er vigtig, at etablere nogle af de påtænkte stalde og dyrehold samtidig med opstarten af selve skolen, idet den producerede gødning, er et nødvendigt indput af næringsstoffer til den samtidige opstart af et antal økologiske marker på skolen. Hvis de økologiske marker ikke tildelse denne langsomt nedbrydelige organiske gødning, vil de hurtigt udpines.Det er ønskeligt, hvis det kan blive muligt at staldenes gulve bygges af beton, for at begrænse tabet af næringsstoffer til undergrunde og omvendt øge muligheden for opsamling af de nødvendige næringsstoffer til markbruget. En møddingsplads med betongulv er meget vigtig prioritering. Her skal alt organisk materiale fra alle dele af skolen og landbruget samles sammen med dyrenes møg. En opsamlingstank til kvægstalden vil være meget ønskelig, alternativ kan der ikke etableres dybstrøelses stald.

Hvis dette bliver muligt, vil man på et tidspunkt i fremtiden også kunne etablere et mindre biogas anlæg, som ud af dyrenes møg kan producere både EL, varme og forbedre den økologiske gødskning af skolen marker. Afhængig af skolens udvikling og fremtidige størrelse, vil den producerede energi kunne dække en større eller mindre del af skolens eget forbrug og evt. bidrage til opvarmning af en del af omegnes huse !

Punkt 4, dyr:
Det skal besluttes, hvilke dyre racer der skal startes med og hvor mange af hver race det er formålstjenstligt at starte op med. Her spiller den nødvendige finansiering selvfølgelig ind, men det anbefales at der etableres tilstrækkeligt med dyr af hver race til, at der kan etableres en rentabel produktion på skolen, som det kan betale sig at sælge i lokal samfundet efterfølgende. Derved kan undervisningsdelen også delvist finansieres fremover af skolen indtægter. Og antallet af dyr vil være den begrænsende faktor for at skabe nok af de nødvendige næringsstoffer til et alsidigt jordbrug.
Forslag til dyr:

 1. Høns: Det underøges hvilke racer der er bedst egnede til produktion af æg og hvilke der har gode ruge egenskaber og dermed er bedst egnede til produktion af kyllinger. Der indkøbes f.eks 20-30 æglæggere 10-15 avlsdyr til kyllinger. Det betyder, at der både kan undervises i ægge og kyllinge produktion. Hønsehuses gulve skal være så bestandige at det møg der producers mens hønsene sover kan opsamles.
 2. Geder: det undersøges, hvilke gederacer der er bedst til hhv. malkning og til kød produktion. Der indkøbes f.eks 50 kødgeder og 1 gedebuk til egen avl. Der startes derfor med en økologisk gedekøds produktion.Hvis skolen senere magter det, kunne man udvide med 20 malkegeder og dermed udvide med produktion af ost/youghurt mm.
 3. Det undersøges hvilke kvægracer der er bedst til hhv. malkning og kød produktion. Der indkøbes 5 stk. kødkvæg. Avlen sikres gennem leje af tyr. Hvis det ikke er muligt indkøbes også en tyr til egen avl, hvis det skønnes rentabelt. Senere kan der investeres i malkekvæg, så man også kan udvide ned ost/youghurt mm.

Punkt 5, slagteri/mejeri:
Der etableres et lille skole slagteri til slagtning af skolens egne dyr og til undervisning i slagteri håndværket, hygiejne og dyrevelfærd. Slagtekroppene sælges til lokale slagtere, men ad åre kunne skolen evt. selv etablere slagteri udsalg fra skolen. Det ville dog kræve et kølerum.

Tilsvarende etableres der på et senere tidspunkt et lille mejeri, hvor hhv. ko- og gedemælken kan forarbejdes. Det kræver dog et køleanlæg. Derved kan undervisningen også udvikles på disse felter.

Pkt 6, marker:
Der etableres et passende antal marker og af en størrelse, så skolen selv kan producere den nødvendige mængde af økologisk foder til både sommer og vinter fodring. Det skal derfor afklares hvilke afgrøder der kan produceres i området.
Det er meget vigtigt at der kan etableres en kvælstof (N2) fixerende afgrøde af den ene eller anden slags. Det bedste vil derfor være, at der er mulighed for at udlægge et antal kløvergræsmarker, hvor af nogle skal indhegnes med stødhegn og bruges til direkte fold afgræsning. Deres størrelse beregnes ud fra tidligere erfaringer med den mulige græsproduktion, sat i relation til det ønskede antal dyr (geder/kvæg).
Andre kløver græsmarker, skal bruges til produktion af hø til vinter fodring. Ingen af kløvergræs markerne skal hverken gødes eller sprøjtes og omlægningen til økologi starter fra de etableres. Efter danske økologi regler, vil sådanne marker være økologiske fra og med 3. sæson. Deres areal behov beregnes ligeledes ud fra mulig græs produktion og mulige årlige antal slet (høst af hø). Når disse kløvergræsmarker har produceret hø i en sæson (1-2-3 slet) ligger de grønne vinteren over. De overgår derefter det efterfølgende år til produktion af protein foder til dyrene. Den nye afgrøde vil være gødet økologisk ved nedpløjningen resterne af kløvergræsmarken.
Andre marker skal etableres og tilsås med de protein fodermidler der er lokale erfaringer med (korn ? majs? Andet ?) der er dyrknings egnede. De marker må nødvendigvis gødes på en eller anden måde i den første sæson, de behøver ikke nødvendigvis at blive sprøjtet, hvis man kan bekæmpe ukrudt mekanisk eller med håndkraft og hvis man kan skaffe dyremøg til nedpløjning før såning, kan markerne godt starte omlægning samme år, ellers kan de først lægges om til økologisk drift i det efterfølgende år.

Måske betyder disse, i Danmark så vigtige detaljer ikke så meget i Kobane, der sikkert ikke har en national økologi certificering at skulle leve op til, og som i virkeligheden måske også vil dyrke økologisk, fordi det er vanskeligt og dyrt at købe kunstgødning og sprøjtemidler !

Der kan også udlægges marker til produktion af grøntsager og her vil f.eks ærter være en vigtig N2 kilde, eller måske findes der lokale N2 fixerende grøntsager, som forfrugt eller etablere frugt træer i hønsegården til produktion af frugt/saft, opsamling af næringsstoffer fra hønse gødningen, samt som skygge og læ giver, afhængigt af skolens ambitions niveau.

I de efterfølgende år, vil skolen kunne veksle mellem at anvende grøngødning fra forårs nedpløjning af kløvergræsmarker det efterfølgende år også til eventuelle grøntsags marker og nedpløje dyremøg fra deres stalde på marker, der ikke har væres tilsåede med kløvergræs året før.

I øvrigt skal det aller først afklares om man af jordbundsmæssige og klimatiske årsager overhovedet kan dyrke kløvergræs eller om man måske skulle anvende lucerne i stedet for. Den er mere tørke tolerant grundet sit dybe rodnet.

Pkt 7, undervisningsmateriale:
I samarbejde med Kalø økologiske landbrugsskoles internationale linie, samt landbrugs universitets uddannede personer fra de Kurdiske områder eller andre område med kendskab til landbrugs produktionen i Kobane og omegn, etableres der som noget af det første et delprojekt med udvikling af et passende undervisningsmateriale på Kurdisk indenfor de overordnede landbrugsfaglige linier, som skolen skal kunne tilbyde undervisning i.med generelle dyrkningsvejledninger, samt især lokalt tilpassede konkret vejledninger.

Pkt 8, lærerkræfter:
Mens det første hold elever hjælper med at bygge selve skolen, etableres der et delprojekt med introduktion til og undervisning i det udviklede undervisningsmateriale. I samarbejde med de lokale Kurdiske myndigheder, som udpeger de relevante kommende undervisere arrangeres en studietur for lærerne til ”Kalø økologiske landbrugsskole”, i Danmark. Her undervises lærerne i det udviklede undervisningsmateriale, økologiske dyrknings principper, jordkemi, besøger et antal relevante økologiske landbrug i Danmark mm. Måske kan dette ophold etablere en længerevarende landbrugs faglig ”hotline” til ”Kalø økologiske landbrugsskole”, som lærerne vil kunne benytte sig af i fremtiden.

Pkt 9, eleverne:
Det udvalgte antal elever tilbydes, som en del af undervisningen et X ugers ophold på ”Kalø økologiske landbrugsskole”,

Projektets forskellige etaper.

 1. Den første etape skal undersøge og synliggøre det nuværende niveau for produktion af fødevare i området i og omkring Kobane, samt beskrive hvilke umiddelbare behov indenfor jordbrug, maskin kapacitet, samt den demokratiske organisering af landbruget, der skal prioriteres først. Denne første projektbeskrivelse skal derfor udveksles og udvikles i samarbejde mellem forskellige aktører indenfor de økologiske landbrugs organisationer (Økologisk Landsforening) og skoler i Danmark (Kalø Økologiske Landbrugsskole), samt Kurdiske solidaritets organisationer i Danmark og de Kurdiske områder og Reconstruction Board of Kobanê. Og i denne proces udsendes en lille landbrugsfaglig delegation fra Danmark til Kobane i samarbejde med de Kuriske myndigheder og Reconstruction Board of Kobanê. Herefter færdig skrives projektet og de deltagende går i gang med at søge midler osv. Processen med at udvikle et egnet undervisnings materiale sættes i gang mellem de Kurdiske myndigheder og Kalø økologiske landbrugsskole og Økologisk Landsforening.
 2. De Kurdiske myndigheder i Kobane og Reconstruction Board of Kobanê udvælger en passende antal elever, lærer, lokale landmænd/håndværkere til byggeprojeketet, de lokale myndigheder udvælger en passende lokalitet til skolen og den første bygge/renoverings aktivitet sættes i gang.
  Det er bl.a en af hensigterne ved at eleverne på hvert hold, selv er med til at opbygge, vedligeholde og udvide skolen, at der skabes et stort lokalt medejerskab og engagement til skolens drift og udvikling i lokal området, mellem lokal samfundet og skolen. Samtidig vil eleverne også få de nødvendige bygningsmæssige og vedligeholdelse mæssige kompetancer, som de senere skal bruge, når de får arbejde på omegnens  kommende landbrugs kooperativer. Og samtidig vil en del af udgiften til elevernes undervisning, via elevernes og lærernes bygge arbejde, bidrage til skolen udvikling. Det første hold elever vil derfor få forlænget deres uddannelse ophold med byggeperioden. Men de efterfølgende hold vil, afhængi af skolen økonomi kunne have et mindre og integreret bygge/ vedligeholdelses projekt i undervisningsforløbet.
  Der kan eventuelt etableres en international ”bygge brigade”, som kan hjælpe med det første ret store byggeprojekt af undervisnings lokaler, stalde mm.
  Mens skolen bygges sendes nogle af skolen lærere f.eks 2 hold med halvdelen af lærerne på udveksling og efteruddanelse på Kalø Økologisk Landbrugs skole i Danmark, samt virksomheds besøg på nogle udvalgte mindre økologiske landbrug i Danmark.
 3. Når den første del af skolen er bygget, lærerne er efteruddannet i det udviklede undervisnings materiale, igangsættes undervisningen af eleverne og de første marker tilsås, så der senere kan udsættes de udvalgte husdyr. Samtidig igangsættes 3 internationale solidaritets kampagner, som skal rejse midler til opkøb af dyr og indhegning af folde:

  1. Giv 10 høns og en hane, til Kobane
  2. Giv en ged til Kobane
  3. Giv en ¼ ko til Kobane

  Konceptet kunne minde om Folke kirken Nødhjælps koncept for den type solidaritets gaver, se link: https://giv-en-ged.noedhjaelp.dk/giv-en-ged?utm_source=google-cpc-ged&utm_medium=google-cpc-ged&utm_campaign=google-cpc-ged

  Målsætning for høns:
  de første 20 høns etableres på skolen, som æglæggere. De næste 10 høns etableres som avlsdyr for kyllinge produktion. De næste 10 høns og en hane, gives sammen med instruktion om økologisk hønsehold til lokale borgere, små landbrug som f.eks har hjulpet skolen med bygge arbejdet eller andet. Og så videre, så længe kampagnen køre.

  Målsætning for geder:

  de første 20 geder etableres på skolen til undervisningsbrug og kød produktion. De næste grupper af 10 eller 20 geder gives, sammen med instruktion om økologisk ged avl til små økologiske kooperative landbrug i lokal området, efter demokratisk beslutning mellem skole og de lokale myndigheder. Og så videre, så længe kampagnen køre. Skolen kan f.eks også vælge at lægge flere geder til, 30-40-70 geder for at fremme en kollektiv opbygning af en større og rationel økologisk gedekødsproduktion, og til forbedring af skolen økonomiske grundlag.

  Målsætning for køer:
  De første f.eks 5 køer etableres på skolen til undervisningsbrug og kød produktion. De efterfølgende 2/4/6 køer gives, sammen med udførelig instruktion til omkringliggende små landbrugs kooperativer til opbygning af en rationel kød eller malkekvægs produktion. Og så videre, så længe kampagnen køre.
  Efter opbygningen af skolens kødkvægs produktion, kan skolen også, på et senere tidspunkt, hvis det skønnes muligt og ønskeligt at udvide stald kapaciteten og undervisningen, vælge at udvikle en malkekvægs besætning og evt. ”small scale” mejeri kapacitet på skolen.

 4. Da skolen tænkes som inspirator og medudvikler af de lokale kooperative landbrugsstrukturer i omegnen, kunne skolen, sammen med uddannelsen af ny unge og ældre landmænd også have et perspektiv om at bidrage til at udvikle en landbrugs faglig rådgivnings funktion omkring opbygning og drift af kooperative/andels baserede/kollektive landbrugs former i lokal området.
  Efterhånden, som skole udvikler sig materielt (bygninger, stalde, husdyr arter mm.) og undervisnings mæssigt, kunne man udvælge enkelte af eleverne, som kunne tilbydes en landbrugsfaglig overbygning på de grundlæggende landbrugs faglige færdigheder og teori, som skolen kommer til at tilbyde. Gennem tilbud om yderligere uddannelse og udveksling f.eks med Kalø Økologiske Landbrugsskole og-eller Dansk eller anden international universitets niveau kunne der udvikles forskellige jordbrugs akademiske linier og færdigheder og rådgivning, som kunne indgå i de Kurdiske myndigheders arbejde med at udvikle landbrugs sektoren bredt i de Kurdisk befriede områder.
 5. Kobanes økologiske landbrugsskole kunne dermed være det første kantoncenter for uddanelse, opbygning og udvikling af en kooperativ økologisk landbrugs sektorer og dermed danne baggrund for opbygning af andre centre i andre Kurdisk befriede kantonner.

Organisering:
Der etableres en Dansk-Kurdisk frivillig solidaritets landbrugs gruppe, som står for udviklingen af det skitserede økologiske kooperative landbrugs skole projekt i samarbejde med ”Reconstruction Board of Kobanê” ,  og andre.

Økonomi:
Tilskud til den daglige drift: Der forsøges oprettet en investerings konto i Merkur og andre etiske penge institutter, hvor overskudet jf. Merkurs regler går ubeskåret til den kommende økologiske landbrugsskole i Kobane. Der etableres en indsamling via ”Operation Dagsværk” til skole byggeriet. Til etablering af hus dyr på skolen: international kampagne: ”Giv en ged” koncept, Folke kirkens nødhjælp. Til skole og stald byggeri søges Danida U-landmidler. Internationale genopbygnings midler, international ”Crowd fonding” mm.

Mulige samarbejdspartnere:
Økologisk Landsforening, Roskilde Tekniske skoles økologiske husdyr uddannelse ”Vilvorde”, Kalø økologiske landbrugs skole, Andelskassen Merkur, Danida, IBIS, Kurdiske myndigheder i Kobane, Kurdiske immigrant foreninger i Danmark, Enhedslisten, Mellemfolkeligt Samvirke, Operation dagsværk, Internationale solidaritets organisationer, ”Reconstruction Board of Kobanê” , andre.

Jørgen Holst, Højagergård
Store Valbyvej 85, 4000 Roskilde.
Tlf.: 71 78 46 65, Send mail til Jørgen
Skitse over marker og bygninger ca. 5 ha.
Projekt-billede-1